Skip to main content

BIOL 1409 Pathogens: Giardia

Giardia

Giardia lifecycle

Image: CDC